Artikel Dakwah
Rabu, 22 September 2010
Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi
Syekh Ahmada Syarif as-Sanusi
Syekh Ahmad asy-Syarif dilahirkan pada tahun 1873 di Jaghbub

(1873-1932)

Keadaan diri dan kelahirannya

Sayid Ahmad Syarif memiliki postur tubuh yang sedang, mukanya panjang dan tebal, dan andaikata matanya tidak cekung ke dalam maka dia tampak seperti orang Cina. Matanya sayu dan hampir-hampir tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, dan dia jarang sekali tersenyum. Dia berpakaian jubah putih dan memakai serban lebar berwarna putih juga.

Syaikh Ahmad asy-Syarif dilahirkan pada tahun 1873 di Jaghbub, di mana dia mendapat bimbingan pamannya, Sayyid al-Mahdi, ayahnya (Muhammad Syarif), ar-Rifi dan al-Biskiri. Selain itu dia diperkenalkan dengan semua masalah yang dihadapi oleh Thariqat Sanusiyyah pada saat itu karena pamannya memberitahukan hal-hal ini kepadanya, dan sering mengeluarkan perintah melalui dirinya. Ketika Sayyid al-Mahdi pindah ke Qiru di Sudan, Sayyid Ahmad as-Syarif menemaninya, dan di sanalah dia dinyatakan sebagai calon penggantinya, pada saat pamannya meninggal.

Syekh Ahmad Asy-Syarif mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Anwarul Qudsiyyah fi Ma'alimith Thariqis Sanusiyyah. Di dalam kitab tersebut Beliau bertanya kepada kakak dari ayahnya Syekh Muhammad al-Mahdi, kepada siapakah Thariqah Sanusiyyah disandarkan sehingga disebut sebagai Thariqah As-Sanusiyyah Al-Idrisiyyah Al-Qadiriyyah An-Nasiriyyah As-Sadziliyyah. Maka dijawab, bahwa semuanya kembali kepada nama 'Al-Muhammadiyyah', yang berarti mengikuti Sunnah baik sedikit maupun banyak. Pada awalnya Thariqah ini merupakan salah satu cabang dari Thariqah Syadziliyyah. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syarif As-Sanusi Thariqah ini dibangun atas dasar mengikuti Sunnah dalam perkataan, perbuatan, keadaan, serta membiasakan menyebut shalawat Nabi di berbagai waktu.

Dalam kitab itu pula diterangkan sumber pengambilan amalan-amalan utama Thariqat Sanusiyyah. Seperti Shalawat Ummiyyah, memiliki sanad dari Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi yang menerima dari Syekh Ahmad bin Idris, beliau dari Syekh Abul Mawahib at-Taziy, beliau dari Syekh Muhammad bin Zayyan, beliau dari Syekh Muhammad bin Nashir ad-Dar'i. Selain itu Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi mendapatkan pula dari Syekh Muhammad bin Muh. bin Abdus Salam al-Banani, beliau dari  Syekh Ahmad bin Muhammad bin Nashir ad-Dar'i, dan beliau dari Syekh Muhammad bin Nashir ad-Dar'i.

Sedangkan Shalawat Fatihiyyah, memiliki sanad dari Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi, beliau menerima dari Syekh Ahmad bin Idris, beliau dari Syekh Abul Mawahib at-Taziy, beliau dari Syekh Abul Abbas ad-Dani al-Fasi, beliau dan Syekh at-Taziyyi menerima dari Syekh Abdul Qadir al-Mufti al-Makki, dari Syekh Sa'dud Din bin Sayid Allam Muhammad, kemudian sanadnya bersambungan hingga Syekh Abdul Qadir al-Jaelani.

Maka, tidak semua pengamal Thariqah Idrisiyyah membawakan kedua awrad ini. Sebab mereka tidak mengambil sanad melalui Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi, tapi melalui murid Syekh Ahmad bin Idris lainnya, seperti Syekh Ibrahim Ar-Rasyidi, Syekh Muhammad Al-Mirghani, dsb.

Syekh Ahmad Asy-Syarif menukil pendapat Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi yang mengungkapkan bahwa keutamaan membaca Shalawat 'Azhimiyyah sekali menandingi 33.333 kali membaca kitab Shalawat Dala-ilul Khayrat. Setelah mendengar ini Syekh Muhammad al-Mahdi bertanya kepada ayahnya, 'Apa yang menyebabkan keutamaan awrad shalawat itu melebihi keutamaan shalawat lainnya, padahal keduanya sama-sama bacaan shalawat?' Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi, 'Dengan sebab keutamaan para Syekhnya'.

Sesungguhnya amal Shufi itu diukur dengan timbangan syari'ah. As-Sanusiyyah mengumpulkan 2 jalan, Burhaniyyah dan Isyraqiyyah, semacam metode dalam mencapai kematangan spiritual (jalan menuju kepada Allah).

Syekh Ahmad Asy-Syarif berkata bahwa seseungguhnya Isyraqiyyah adalah kebiasaan seorang murid dalam membersihkan jiwa dari kekotoran sehingga mencapai kebenaran dalam meraih pengetahuan (makrifat) dan rahasia-rahasia tanpa dengan belajar. Dan tiadalah proses pembelajarannya melainkan dengan melalui pintu 'Wattaqullaah wayu'allimukumullaah' (Bertaqwalah, dan [niscaya] Allah akan mengajarkan kalian akan pengetahuan). Adapun Burhaniyyah merupakan kebiasaan seorang murid mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan agama, serta mempelajari ilmu-ilmu yang 4, yaitu: ilmu-ilmu Zat dan Sifat, Fiqh, Hadits dan Dalil-dalil. Maka Thariqah Sanusiyyah menggabungkan keduanya (Isyraqiyyah dan Burhaniyyah). Barang siapa menginginkan Isyraqiyyah maka ikutilah jalannya, dan barang siapa menginginkan Burhaniyyah maka tempuhlah jalannya pula.

Dan jalan Burhaniyyah adalah mendiami lahir dengan adab mengikuti perkataan Nabi, dan mendiami batin dengan muraqabah (mendekatkan diri) kepada Allah di segala gerak diamnya atas Sunnah Nabi dan jalan orang pilihan.

Syekh Ahmad Asy-Syarif juga mengarang sebuah kitab tentang jihad, yaitu: Bughyatul Musa'id fi Ahkamil Mujahid'. Menurut pengamat Tasawuf belakangan, Thariqat Sanusi tasawufnya memiliki corak ajaran yang khas, yaitu: Imamah (kepemimpinan), Hijrah dan Jihad. Taat kepada seorang Imam adalah wajib, Hijrah adalah untuk mencapai kemapanan, dan Jihad adalah untuk menegakkan Kalimat Haq (kebenaran) dan Dien.

 

Al-Maushu'ah As-Shufiyyah, Dr. Abd. Mun'im al-Hifni, Dar ar-Rasyad, Kairo.

di ambil dari : Biografi Tokoh-tokoh Al-Idrisiyyah

ditulis oleh : Luqmana