img

METODOLOGI

Tarekat Idrisiyyah mengkombinasikan empat macam    tarekat utama yaitu:

1. Qadiriyyah dengan keunggulan metode zikirnya.

2. Syadziliyyah dengan keunggulan konsep zuhudnya yang

3. Idrisiyyah dengan keunggulan pembaharuan dalam dunia tasawuf.

4. Sanusiyyah dengan keunggulan sistem organisasi yang mengintegrasikan aspek politik, sosial, ekonomi di tengah kehidupan umat sehingga menjadi pergerakan Islam yang diakui dunia.

Manhaj tarekat ini memberikan pembinaan kepada umat dengan menitikberatkan kepada tiga dasar ajaran Islam yaitu :

- Tauhid, dengan Aqidah Ahlul Sunnah.

- Fiqih, yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunah dan Ijtihad al-Ulama dengan menghasilkan produk fiqih yang valid dan    lebih memberikan kemaslahatan umat.

- Tasawuf, dengan mengedepankan tasawuf amali dan akhlaqi yang berorientasi kepada : tazkiyyah an-nafs (pembersihan jiwa), tashfiyah al qalb (membangun jiwa yang berkarakter positif) dan tahdzib al-akhlaq (membangun akhlakul karimah).

- Tarekat di tengah berbagai macam aliran dalam Islam berkedudukan sebagai manhaj (metodologi) dalam menggali dan mengaplikasikan nilai ajaran Islam, adapun yang menjadi tujuan adalah obyek Islam itu sendiri.